Yi-Te Huang

Yi-Te Huang

Open Quantum System & Quantum Information

Department of Physics, National Cheng Kung University